Obchodní podmínky

Upozorňujeme zákazníky, stav zásob uvedený na v tomto eshopu nemusí odpovídat skutečnosti. A to do vyřešení problému eshopu. Děkujeme.   

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, tedy společnost A-GROSS OLOMOUC-HOLICE spol. s r.o., se sídlem Přerovská 62B, 779 00 Olomouc, IČ 47670215, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, v oddílu C a vložce 5129 a kupujícího pro nákup v internetovém obchodě určený pro prodej osvětlovací techniky, pod adresou: www.svitimelevne.eu , s účinností od 1.1. 2017.

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní.

Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba, která nakoupila v internetovém obchodě prodávajícího zboží.

Pokud je v těchto podmínkách použit pojem věc, rozumí se tím zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

Tento e-shop, je určen pro podnikatelské subjekty ( obchodní, velkoobchodní a realizační firmy.... ). Koncovým zákazníkům ( nepodnikatelským subjektům ) se účtuje přirážka +25%.

 

Ochrana osobních údajů

Při uchovávání osobních údajů dodržujeme všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), dále jen Zákon, i ustanovení mezinárodních smluv a dohod o ochraně osobních údajů zejména: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Úmluvy č. 108 (ratifikováno Českou republikou 29. května 2001) o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. V souladu se zákonem § 16 zákona č. 101/2000 Sb. jsme registrovaným správcem osobních údajů pod registračním číslem 00018535. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení. Těmito osobními údaji jsou jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa případně telefonní číslo. Kupující souhlasí s tím, aby mu byla prodávajícím zasílána na jeho e-mailovou adresu obchodní sdělení. Smlouvy uzavřené s kupujícím jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli písemně odvolat výslovným a určitým projevem učiněným formou e-mailu.

 

Cena zboží, kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího i tehdy, když mu prodávající umožnil věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb.

Ceny, za které prodávající prodává zboží, jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a jsou platné pro den, kdy byla objednávka zaslána kupujícím prodávajícímu. V ceně není obsažen recyklační poplatek, ten bude přiúčtován samostatně až ve fakturaci. V ceně jsou pak obsaženy veškeré další poplatky vztahující se k prodávanému zboží včetně balného. Náklady na dopravu a na dodání zboží nejsou v ceně obsaženy. Zboží dodává prodávající kupujícímu prostřednictvím GEIS Parcel. Cena dopravného je jednotná pro zásilky do 40kg. Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu dle podmínek GEIS Parcel, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá. Uvedené ceny jsou velkoobchodní a jsou určeny pro odběratele s platným IČ, kteří si u nás provedou registraci a odebírají minimálně množství určené pro velkoobchodní odběratele. Dále těmto registrovaným odběratelům poskytujeme dodatečné bonusy, ty jsou pro každého stanoveny individuálně a výrazně se liší od běžných obchodních vztahů s neregistrovanými odběrateli. Jestliže jste firma či společnost, která provozuje distribuci osvětlovací techniky, jste stavební firma, či konečný spotřebitel průmyslového charakteru, nebo zdravotnické zařízení, škola…můžete se zaregistrovat a uzavřít s námi Rámcovou smlouvu. Regis­trovaní zákazníci mají přístup k rozšířeným službám a to právě k velkoobchodním cenám.  

Cenu zboží uhradí kupující prodávajícímu takto:

- prostřednictvím doručovatele zásilky zboží – při doručení na dobírku

- k vyúčtování fakturou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

- osobně v provozovnách prodávajícího.

Volba způsobu úhrady kupní ceny včetně nákladů na jeho doručení přísluší prodávajícímu.

Prodávající neuzavírá s kupujícími smlouvy na opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou.

Kupující předkládá prodávajícímu objednávku na zboží na formuláři vystaveném na stránkách internetového obchodu tak, že zašle vyplněný objednávkový formulář na adrese: www.svitimelevne.eu . Doručená vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího za přijatou potvrzovacím e-mailem zaslaným nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od doručení objednávky. Takto vzniklou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy

 

Odpovědnost za vady, práva z vadného

Práva po povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.).

Prodávající odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době kdy věc převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající uvedl v nabídce či v reklamě popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci,

- věc se hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se věc používá,

- věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud se vada na věci projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

U spotřebního zboží je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká:

- zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí kupujícím,

- vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na kupujícího-spotřebitele, nikoliv na kupujícího-podnikatele. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání věci kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetí věci věděl, že věc má vadu, nebo tuto vadu sám způsobil.

a) právo kupujícího při podstatném porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pak lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady:

- na odstranění vady opravou věci,

- na přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující následně změnit bez souhlasu prodávajícího. Toto neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že je neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy (viz dále).

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

b) právo kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.  Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

Právo na dodání nové věci nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese: A-Gross Olomouc-Holice spol. s r.o., Přerovská 62B, 779 00 Olomouc.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

O reklamaci rozhoduje prodávající ihned, nejpozději do pěti pracovních dnů. Tato doba se prodlužuje přiměřeně v případě, kdy prodávající předává věc k odbornému posouzení vady.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů, které na uplatnění práva z vad vynaložil. Současně nemá prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, pokud není podnikatel nebo firma. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů. Tato lhůta běží:

- v případě, že jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží,

- v případě, že jde kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

- v případě, že jde o kupní smlouvu, je pravidelně opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit emailem na adresu: info@a-gross.cz

Pokud bude odstoupení od smlouvy zasláno na email, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí tohoto písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá na své náklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy nabyl. Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, byla-li součástí plnění, a to nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, nezpůsobil-li spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí spotřebitel prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu od výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámí-li spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Termíny dodání zboží

Objednávky vyřizuje prodávající obvykle do 2 pracovních dnů. Zboží je kupujícímu doručeno do ČR zpravidla do 24 hodin po předání zásilky k dodání.

Zásilky vrácené z důvodu spočívajícího na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další poštovné.

Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání zboží z důvodu nenadálých událostí, vyšší moci....  O této skutečnosti nemusí odběratele upozornit.

 

Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen při dodání zboží zkontrolovat stav přejímané zásilky. Podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (je např. poškozená, neúplná). Pokud kupující takovou zásilku převezme, je nezbytné, aby stav zásilky a rozsah jejího poškození popsal v předávacím protokolu přepravce. Kupující bere na vědomí, že je povinen stav neúplné nebo poškozené zásilky oznámit prodávajícímu na jeho emailové adrese: info@a-gross.cz , sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou prodávajícímu.

 

Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou odkazy v podmínkách uvedené.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

EKOLAMP
firma je zapojena v kolektivním systému Ekolapm.

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2017